Klubbinfo


  • Org.nr:     802 458-6003
  • Plusgiro:  421 13 74 - 6
  • Swish:     123-541 70 92                      


Strängnäs Modellflygare är en idéell organisation för modellflygare. Alla som stöder klubbens stadgar kan bli medlem i klubben och fritt nyttja vårt flygfält. Klubben är ansluten till Flygsportförbundet genom Svenska Modellflygförbundet (SMFF). Medlemmarna väljer själva fritt om de vill tillhöra SMFF eller parallellförbundet Svenska RC-förbundet (RCFF). Båda förbunden tillhandahåller adekvata olycksfalls- och ansvarsförsäkringar. Avser du att tävla nationellt och/eller internationellt krävs medlemsskap i SMFF för att kunna erhålla nödvändiga tävlingslicenser.


Bli medlem

Tror du att det här är något för dig kan du bli medlem genom att maila oss och uppge följande uppgifter;


  • Namn
  • Personnummer (om du vill vara med i SMFF)
  • Telefonnummer
  • e-postadress
  • Ett foto på dig själv till vår matrikel


Medlemsavgiften betalar du till plusgiro 421 13 74 - 6 eller swishar till 123 541 70 92. Medlemsavgiften är enligt följande;

Vill du vara med i Svenska RC-flygförbundet ombesörjer du det själv via deras hemsida. Vill du vara med i Svenska Modellflygförbundet betalar du in en extra hundralapp så ombesörjer klubben detta. Är du kanske redan med i SMFF eller RCFF anger du det. Man ska inte behöva betala den delen flera gånger. Kan du inte flyga kan vi lära dig det med klubbens skolflygplan med dubbelkommando.


Junior (upp till 18 år)

250,- exklusive eventuell SMFF avgift (100,-)

Senior (18 - 65 år)

400,- exklusive eventuell SMFF avgift (100,-)

Pensionär (65 och över)

250,- exklusive eventuell SMFF avgift (100,-)

StyrelseOrdförande:

Magnus Bernroth

Sekreterare:

Åke Carlsson

Kassör (tf):

Magnus Bernroth

Ledamot:

Richard Särenfors

Suppleant:

Krister Wolter

Fält-/säkerhetsansvarig:

Max Andersson

Ansvarig Inomhusflygning:

Åke Carlsson

Ansvarig skolflygning:

Magnus Bernroth

Webbansvarig:

Magnus Bernroth

Revisorer:

Olle Thor, Christer Bergstrand

Stadgar för Strängnäs Modellflygare (nedan kallad SMF)


§ 1 ÄNDAMÅL

SMF har till uppgift att främja och bedriva modellflygverksamhet inom Strängnäsregionen.

SMF skall:
− Verka för att lämpligt flygfält finns tillgängligt för dess medlemmar.
− Verka för att erbjuda medlemmarna möjlighet till flygning inomhus under vinterperioden.
− Verka för att skolflygverksamhet med dubbelkommando finns tillgängligt för dess medlemmar.
− Verka för att främja samarbetet med övriga klubbar i regionen.


§ 2 TILLHÖRIGHET

SMF kan, efter beslut på klubbmöte, söka medlemskap i, eller uträde ur, riksorganisation eller motsvarande
organisation.


§ 3 FIRMA

SMF:s firma är Strängnäs Modellflygare med säte i Strängnäs, och tecknas av de ledamöter styrelsen
beslutar.


§ 4 MEDLEMSKAP

Var och en som ansluter sig till klubbens stadgar har rätt att efter ansökan ingå som medlem i SMF.
Medlemskap kan upphöra genom att medlemmen begär detta.
Se även § 6 om utebliven medlemsavgift liksom § 10 om uteslutning.


§ 5 FÖRSLAGS- OCH RÖSTRÄTT

Varje medlem i föreningen äger rätt att inkomma med motion till årsmötet. Sådan motion skall skriftligen
vara styrelsen tillhanda senast den 7 januari. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är
personlig och kan inte utövas genom ombud.


§ 6 AVGIFTER

Medlem ska senast februari månads utgång utan anmodan betala den medlemsavgift som fastställts av
årsmötet. Utebliven medlemsavgift likställs med begärt utträde ur föreningen.


§ 7 MÖTEN

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30/3 på tid och
plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas som e-post till alla medlemmar senast
14 dagar före mötet. Årsmöteshandlingarma ska även finnas tillgängliga på medlemssidorna på
föreningens officiella hemsida.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2 Fastställande av röstlängd för mötet.
 3 Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5 Fastställande av dagordning.
 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 8 Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10 Fastställande av medlemsavgifter.
 11 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
 13 Val av:
   a) ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
   b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
   c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år.
   d) revisor jämte revisorsuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
   e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.


Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisor finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens
medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de
ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På såväl årsmöte som extra årsmöte får endast
de ärenden som angivits i kallelse behandlas.


§ 8 STYRELSE

SMF:s styrelse sköter klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med gällande stadgar
och instruktioner samt fattade beslut. Styrelsen skall förutom ordförande bestå av det ytterligare antal ledamöter
årsmötet beslutar. Styrelsen fördelar självständigt de olika ansvarsområdena inom sig.
Styrelsemöten skall protokollföras och protokollen skall utan dröjsmål finnas tillgängliga på medlemssidorna
på föreningens officiella hemsida.
Styrelsen skall utse en säkerhetschef, som är väl insatt i säkerhetsfrågor avseende modellflygning.


§ 9 EKONOMISK FÖRVALTNING, RÄKENSKAPER OCH REVISION

Verksamhetsåret skall vara kalenderår. Styrelsen förvaltar, med redovisningsskyldighet, SMF:s medel.
Balans- och resultaträkning skall löpande hållas uppdaterade och finnas tillgängliga på medlemssidorna på
föreningens officiella hemsida.
Räkenskaperna skall vara avslutade och tillställas revisor för revidering senast 15 januari. Revisor har att
revidera räkenskaperna och före det möte då räkenskaperna skall behandlas, avge revisionsberättelse
med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.


§ 10 UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte
avgöras förrän medlem skriftligen fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet
ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av
föreningsstyrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet
ska skriftligen tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.


§ 11 UPPLÖSNING

För att beslut om SMF:s upplösning skall äga giltighet fordras att till möte, där fråga om upplösning skall
behandlas, skriftlig kallelse tillställes varje medlem senast två veckor före mötet, varvid i kallelsen särskilt
skall ha angivits att sådan fråga skall förekomma. Vidare att inte 5 av klubbens medlemmar röstat emot en
upplösning. Samt att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna beslutar om en
upplösning. Vid upplösning av SMF beslutar klubbmötet om fördelning av eventuella tillgångar.


§ 12 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar skall godkännas av ett klubbmöte där minst 2/3 av de närvarande röstberättigade
medlemmarna beslutar om den eller vid två på varandra följande klubbmöten, som hålls med minst
två veckors mellanrum. I kallelsen skall det särskilt angivits att sådan fråga skall förekomma.


Dessa stadgar är antagna vid klubbmöte för SMF den 2018-01-28 och ersätter tidigare stadgar från 2002-11-02.


SMF stadgar.pdf